2017 Transportation Project Construction

I. Basic conditions of the project 1. Rural roads major repair project (the first bid - the fourth bid):

The 12 roads were overhauled, 26 roads were repaired, and a bridge was widened and rebuilt. The total length of the road was 139.22 kilometers, and the hardening area was 8.4405 million square meters.
2. Rural road network project (fifth bid - eighth bid):
There are 80 hardened roads with a total length of 140.754 kilometers and a hardening area of ​​742,100 square meters. Bid Name Scale Bid Content Content Project Type 1: First Bid 25.9km Shuangmiao-Jingjiazhai Road, Jingjiazhai-Xishihe Road, Liujia-National Road 206, Dahui Road (Dasun Family to the Jieshan Mountain Panjia Section), Da Miao Jia - Bridge of the River. 2: The second tender section is 26.95 kilometers with Tongda Road (eastern section of Baihuan), Mulan - Xishanqian, Lijialou - Houxi Road, Hao - Haojiazhai Road, Pangu Village - Sancheng Road, and Malan Sanli The river bridge widens. 3: Third Section 43.17 km Chashan Road (South of Cuijing Road), Cuizhao-Xili Road Major Repair Project, Cuijiaji-Fangtou, Dagoutou Village-603 Provincial Highway, Xuqiu-Maojia, Fengshuigou Road (Chenjiading Intersection-Goudong Intersection), Dahuangbang-South Guojia, Fanjiaji-National Highway 308, Taitung-Zhaojiafangzi, Hehuatuncun-Changping Road, Business-Haojiazhai, Dongshiling-West Stone ridge. 4: 4th Bid Section 43.2km Xiliangjia-Majiaxinzhuang, Dongjiao-Tianxin Road, Yuanjiazhuang-Tianxin Road, Guozhuang-Waziqiu, Zhangjiashagou-West Pangjiao Road, Zhuzhou Ditch - Yinfu, Jiudian Xihuan Road, Daejeon - Forest Farm, Road - Dahongyu, Lanhe - Lanhe Bridge, Dongdae - Beida Field, Dashuibo - Songjiashui, Bozi - Gaojiaying, IV Li - Wujiazhaizi, Dongrenzhao - Dongfeng Road, West Dike - Yu Cuilu. 5: The Fifth Lot 39.66 kilometers Waziqiu - Daqiu, Sili - Wujiazhaizi, Qianwanshang - Daixi, Qiaogezhuang - Shijia, Dongwanggezhuang - Qianzhumao, Dengjiawang - North Sand Ridge, Goto-Family-Family, Houshaling-Dongqian Li, Gaogezhuang-Cui Lenglu, Gaojiaying-Cui Lenglu, Houhoujia-Lu Jiaqiu, Zhouyitun-Haixin Road, Xiaozheng -Shang Wang Gezhuang, Qian Zhangjiacun-Pingying Road, Chengjiazhaizi-Nanlan Road, Xiaohonglan-Nanlan Road, Xiaoting Lanqiu-C371, Baijiazhai-Y227, Xidi-Maozhuang, Luan Cuilu - Daixi, Jiangjiaguancun - Zhu Zhulu, Nanchengzi - Donggezhuang. 6: The sixth section of 34.185 kilometers Zhangjiabang - Twenty Mile Fort, Old Ping old road - Yujiazhai, Big Fish Ridge Hill -309, Phoenix Mountain - Xinjiazhuang, Qiaojia - Laolongwan, Wujia - Xi Cheng , Hao Tuyue - Hao Jiagou, Peng Jia - North Zhang Gezhuang, Tangke - Bangzi, Daejeon Manjia - Qikou, Panjia - Dongdae, Shanli Shijia - Fangjia, Shiqiao - Li Jiabiao, The front of the slope - Li Jiaxuan, Xiao Qusong - Gold Mine, Jiuli Temple - Yaojia, Fangjia - Zhengjia, Beihuangtong - Liujiazhuang. 7: The 7th bid section 34.002 kilometers ago Wujia-Sunjiazhuang, Xiyueshi-Tourism Road, Xiaodian-Gaowangshan Village, Tanjiayi-Yingshan Panjia, Dongwujia-North Jiangjia, Yueshizhuangzi-Dahui Road, Hougajia - West Gaojia, Dongsheng Village - Dahui Road, Hujiazhuang - Dahui Road, Yanjiazhai - Southwest Follow, Xixinwang - Zaohe, Temple Hou - Zhuangzi, Orchard - Pozi, Miles, Dongjiazhuang - Tashan Chenjia, Elementary School-Dian Zhang Road, Tang Ge Zhuang-Xi Dianzi, Yucun-Changping Road, Xiao Zhang Ge Zhuang-Xi Li-Lan, Xi Li-Ji-Neizhuquan, Xiaotianzhuang-Xishiling, Cangcun - Wen Jia. 8: The 8th Section of the 32.907km Xishihe - Dongyangjia, Zhuliujiangjia - Haojiayan Village, Wenjiazhuang - Xishaling, Tangtian - Guojiayan Village, Shenjiayi - Xinmaozhuang, Xiazhai - Xinmaozhuang , Qujia Yancun - Tangxi, Maojiayu - Dongpan Peachhill, Xiqielihezi -Y092, Doujiazhai - Houzhaijia, Chenjiading - Pingying Road, Changlingzhuang - Wopugou North, Bijia - Xi Sunjia, Fu Jiayu - Zhoujiazhuang, Xujia - Juntun, Ma Erqiu - Pingying Road, Zhengjiazhuang Village - Zhongzhuang, Pujia - Sunjialifu, Bailihe - Houxi Road, Xiaowuzhuang - West Wang Jiaxuan and Cui Jia - Great Jing Family. Second, the company's qualification requirements
1. Has independent legal personality;
2, also has the following qualifications:
2.1 Qualifications for third-grade and above general contracting of highway engineering construction;
2.2 Qualifications for Class 2 and above qualifications for road traffic engineering contracting (subsection of road safety facilities);
3, with a safety production license;
4. Affiliated companies with investment equity relations or parent companies with direct management and managed relationships, or subsidiaries of the same parent company, or legal representatives of the same person, two or more legal persons may not participate in the same project at the same time. The bids for the segments, otherwise they are rejected according to their bids;
5. The bidders participating in this project shall comply with the Implementation Rules for the Implementation of Credit Information Management of the Shandong Provincial Transport Construction Market (for Trial Implementation) (Lu Jiaojian Management [2010] No. 36), and the implementation of the evaluation of employees and personnel credit of Shandong Province's transportation construction market. Regulations (Trial) (Lu Chi Jian Guan [2010] No. 37) and the "Notice on the Operation of Shandong Provincial Communications Construction Market Credit Information Management System" (Lu Jiaojian Management [2010] No. 38) and other relevant regulations in Shandong Province The credit information management system for the transportation construction market (hereinafter referred to as the “credit information system”) fills in, improves, and discloses the credit information of this unit for verification and review. Listed in the bidding documents but not publicly queried in the Shandong Provincial Communications Construction Market Credit Information Management System, the business units, performance (and incomplete performance information), and key personnel (and personnel information is incomplete), It will not be recognized during the tender evaluation.
Third, the company's financial requirements
1. The average operating income from 2013 to 2015 is 40 million yuan or more;
2. The current ratio in 2015 is not less than 100%.
4, the submission of tender documents, deadlines and locations
Time: From 09:00 on March 9, 2017 until 09:00.

LED Flood Light

Photographic Lamp,Best Led Flood Light,Led Security Flood Light,Commercial Led Flood Lights

SHAOXING SHANGYU FEIXIANG PHOTOGRAPHIC CO.,LTD , https://www.flying-photography.com

Posted on